RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

SKUTECZNA POLITYKA PRZESTRZENNA

Nie będę burzył inwestycji już zrealizowanych, ale jak największą część miasta obejmę planem zagospodarowania przestrzennego. Widzę konieczność uwzględnienia osi widokowych i korytarzy wentylacyjnych dla miasta, w tych miejscach, w których to możliwe. Będę rozwijał różne miejsca aktywności plenerowej (place sportowe, miejsca do rekreacji), wydłużę i zbuduję logiczną sieć ścieżek rowerowych w mieście tak, aby po Rzeszowie rzeczywiście bezpiecznie dało się przemieszczać na rowerze. Gospodarka przestrzenna to także współpraca z Wodami Polskimi w zakresie uporządkowania koryta i nabrzeży Wisłoka i innych rzek. Tam gdzie się da zamienię nabrzeża w kwietne łąki.
.

Dokonam uporządkowania przestrzennego Rzeszowa i doprowadzę do przyjęcia dla miasta „Konstytucji Przestrzennej”, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta na miarę XXI wieku. Wniosę również pod obrady Rady Miasta plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące newralgiczne obszary Rzeszowa. Sprawą fundamentalną dla jakości życia Rzeszowian jest bowiem uregulowanie relacji między obszarami zabudowy mieszkaniowej, a tymi przeznaczonymi na funkcje publiczne oraz tereny rekreacyjne i zielone. Z wielu rozmów z naszymi mieszkańcami wynika, że ta sprawa jest dla nich jedną z najistotniejszych, ponieważ buduje poczucie ich stabilizacji życiowej oraz pewności warunków przestrzennych, w których zamieszkali.
..

Zmierzam stworzyć nową komórkę organizacyjną miasta, powstałą z połączenia Biura Rozwoju Miasta oraz Wydziału Architektury, na czele której stanie wyłoniony w konkursie Architekt Miasta.
.

W przygotowywanym Studium:
.

 • rozwój miasta odbywał się będzie w kierunkach zgodnych z głównymi osiami komunikacji publicznej czyli kolei metropolitalnej, która w przypadku Rzeszowa mogłaby pełnić funkcję quasi szybkiego tramwaju,
 • zapisane zostaną warunki sytuowania zabudowy wysokiej obok niskiej,
 • precyzyjnie zostaną określone reguły wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), które będą w jak największym stopniu uwzględniać wytyczne zawarte w Studium oraz będą oparte o analizę racjonalnie wyznaczonego obszaru sąsiedniego,
 • wskazane zostaną obszary, dla których ustanowiony będzie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • znacząco ograniczona zostanie zabudowa na niektórych obszarach, głównie w centrum, poprzez np.: całkowity zakaz dalszej zabudowy; objęcie opieką konserwatorską; zakazanie zabudowy wysokiej,
 • wytyczony zostanie spójny system przyrodniczy Miasta, który uwzględniać będzie dostęp do terenów zielonych z każdej zamieszkanej części miasta nie dalszy niż 500 m; powstaną małe parki na osiedlach podmiejskich oraz niewielkie ogródki jordanowskie i mini boiska dla dzieci,
 • zabezpieczone zostaną prawem lokalnym z zakazem zabudowy wysokiej korytarze wentylacyjne dla przewietrzania miasta,
 • wyznaczone zostanie we współpracy z gminą Krasne połączenie drogowe stanowiące uzupełnienie pierścienia drogowego wokół Rzeszowa na odcinku od skrzyżowania planowanej obwodnicy południowej z ul. Sikorskiego poprzez drogę nr 94 aż do skrzyżowania drogi nr 97 z ulicą Sieciecha,
 • wyznaczone zostaną tereny inwestycyjne dla lokalizacji firm na terenie Skarbu Państwa położonym na południowy wschód od skrzyżowania drogi nr 94 i S-19,
 • przeprowadzona zostanie analiza każdego osiedla pod kątem tego, gdzie już brakuje oraz gdzie w niedługiej przyszłości będą potrzebne obiekty użyteczności publicznej szczególnie te mające charakter centrotwórczy: szkoły, przedszkola, żłobki, przestrzenie publiczne sprzyjające spotkaniom. Te obiekty będą planowane i budowane równolegle z powstawaniem osiedli, a nie dopiero po ich zasiedleniu,
 • stworzony zostanie plan bezkolizyjnych ścieżek rowerowych dla całego miasta, silnie powiązany z gminami ościennymi, który stworzy „System komunikacji rowerowej”,
 • zdefiniowane zostaną wymogi partycypacji inwestorów w budowie lub co najmniej pozyskaniu terenów pod infrastrukturę społeczną,
 • dla zmniejszenia ruchu samochodów w mieście wyznaczone zostaną tereny pod parkingi P&R na obrzeżach wraz z dostosowaniem systemu komunikacyjnego publicznej,
 • sukcesywnie poszerzane będą strefy dla pieszych w centrum miasta,
 • wskazane będzie miejsce pod budowę Aquaparku. Możliwe przykładowe lokalizacje to Staromieście Ogrody i teren Skarbu Państwa na Zwięczycy oraz okolice byłej strzelnicy na Staroniwie.
  .

Plany Zagospodarowania Przestrzennego w pierwszej kolejności będą opracowane dla:
.

 • obszaru pomiędzy ul. Podwisłocze a prawym brzegiem Wisłoka i mostem Zamkowym,
 • pozostałej części doliny Wisłoka z przeznaczeniem na rekreację, sport i „usługi czasu wolnego”,
 • otoczenia Lasku Słocińskiego – z przeznaczeniem jako miejsca do spacerów i rekreacji,
 • wzgórz nad ul. Spacerową na Zalesiu z przeznaczeniem na ogród botaniczny,
 • lewego brzegu Wisłoka przed mostem kolejowym z przeznaczeniem na funkcje publiczne służące rekreacji,
 • okolic Kopca Konfederatów Barskich wraz z rozległym otoczeniem,
 • Śródmieścia, Placu Wolności,
 • otoczenia tzw. Placu Balcerowicza,
 • terenów nowo przyłączonych osiedli.

MIASTO PRZYJAZNE DLA RODZINY

RZESZOWSKIE CENTRUM SENIORA

Utworzenie w Urzędzie miasta komórki koordynującej działania na rzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej oraz powołanie pełnomocnika ds. osób starszych.

Misją Rzeszowskiego Centrum Seniora będzie:

Cele te będą realizowane poprzez:

Inne cele Rzeszowskiego Centrum Seniora to:

Rozwój Srebrnej Gospodarki -tworzenie warunków do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych seniorów: usługi, produkcja, oferty pracy dla seniorów (w tym wolontariat).

Poszerzenie oferty kulturalnej dla seniorów – wzbogacenie oferty wydarzeń kulturalnych, koordynacja działań Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Spółdzielczych Domów Kultury na rzecz seniorów, rozwój oraz powołanie nowych Osiedlowych Klubów Seniora.

Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych seniorów oraz ich opiekunów poprzez:

 • reaktywowanie Poradni Geriatrycznej oraz Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Miejskim,
 • rozbudowa Zakładu Opieki Leczniczej (ZOL) dla osób wymagających długiej opieki i leczenia poszpitalnego,
 • utworzenie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy będącego wsparciem dla opiekunów czynnych zawodowo.

Zwiększenie o 150 % budżetu na działania senioralne.

RZESZÓW BEZ BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, powinny mieć możliwość powszechnego korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej. Odpowiedzią na ich potrzeby będzie Rzeszowski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami wyznaczający standardy, idee oraz kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej.

 

Powołanie Biura „Rzeszów bez barier”

 

Integracja Społeczna w tym edukacja włączająca i likwidacja barier architektonicznych – opracowanie, uchwalenie i konsekwentna realizacja programu likwidacji barier architektonicznych w instytucjach publicznych.

 

Opieka Środowiskowa – zwiększenie budżetu MOPS Rzeszów – zatrudnianie dodatkowych pracowników socjalnych oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami. Organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

MIASTO BEZPIECZNE DLA RZESZOWIANEK I RZESZOWIAN

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

SKUTECZNA POLITYKA PRZESTRZENNA

Nie będę burzył inwestycji już zrealizowanych, ale jak największą część miasta obejmę planem zagospodarowania przestrzennego. Widzę konieczność uwzględnienia osi widokowych i korytarzy wentylacyjnych dla miasta, w tych miejscach, w których to możliwe. Będę rozwijał różne miejsca aktywności plenerowej (place sportowe, miejsca do rekreacji), wydłużę i zbuduję logiczną sieć ścieżek rowerowych w mieście tak, aby po Rzeszowie rzeczywiście bezpiecznie dało się przemieszczać na rowerze. Gospodarka przestrzenna to także współpraca z Wodami Polskimi w zakresie uporządkowania koryta i nabrzeży Wisłoka i innych rzek. Tam gdzie się da zamienię nabrzeża w kwietne łąki.
.

Dokonam uporządkowania przestrzennego Rzeszowa i doprowadzę do przyjęcia dla miasta „Konstytucji Przestrzennej”, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta na miarę XXI wieku. Wniosę również pod obrady Rady Miasta plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące newralgiczne obszary Rzeszowa. Sprawą fundamentalną dla jakości życia Rzeszowian jest bowiem uregulowanie relacji między obszarami zabudowy mieszkaniowej, a tymi przeznaczonymi na funkcje publiczne oraz tereny rekreacyjne i zielone. Z wielu rozmów z naszymi mieszkańcami wynika, że ta sprawa jest dla nich jedną z najistotniejszych, ponieważ buduje poczucie ich stabilizacji życiowej oraz pewności warunków przestrzennych, w których zamieszkali.
..

Zmierzam stworzyć nową komórkę organizacyjną miasta, powstałą z połączenia Biura Rozwoju Miasta oraz Wydziału Architektury, na czele której stanie wyłoniony w konkursie Architekt Miasta.
.

W przygotowywanym Studium:
.

 • rozwój miasta odbywał się będzie w kierunkach zgodnych z głównymi osiami komunikacji publicznej czyli kolei metropolitalnej, która w przypadku Rzeszowa mogłaby pełnić funkcję quasi szybkiego tramwaju,
 • zapisane zostaną warunki sytuowania zabudowy wysokiej obok niskiej,
 • precyzyjnie zostaną określone reguły wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ), które będą w jak największym stopniu uwzględniać wytyczne zawarte w Studium oraz będą oparte o analizę racjonalnie wyznaczonego obszaru sąsiedniego,
 • wskazane zostaną obszary, dla których ustanowiony będzie obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • znacząco ograniczona zostanie zabudowa na niektórych obszarach, głównie w centrum, poprzez np.: całkowity zakaz dalszej zabudowy; objęcie opieką konserwatorską; zakazanie zabudowy wysokiej,
 • wytyczony zostanie spójny system przyrodniczy Miasta, który uwzględniać będzie dostęp do terenów zielonych z każdej zamieszkanej części miasta nie dalszy niż 500 m; powstaną małe parki na osiedlach podmiejskich oraz niewielkie ogródki jordanowskie i mini boiska dla dzieci,
 • zabezpieczone zostaną prawem lokalnym z zakazem zabudowy wysokiej korytarze wentylacyjne dla przewietrzania miasta,
 • wyznaczone zostanie we współpracy z gminą Krasne połączenie drogowe stanowiące uzupełnienie pierścienia drogowego wokół Rzeszowa na odcinku od skrzyżowania planowanej obwodnicy południowej z ul. Sikorskiego poprzez drogę nr 94 aż do skrzyżowania drogi nr 97 z ulicą Sieciecha,
 • wyznaczone zostaną tereny inwestycyjne dla lokalizacji firm na terenie Skarbu Państwa położonym na południowy wschód od skrzyżowania drogi nr 94 i S-19,
 • przeprowadzona zostanie analiza każdego osiedla pod kątem tego, gdzie już brakuje oraz gdzie w niedługiej przyszłości będą potrzebne obiekty użyteczności publicznej szczególnie te mające charakter centrotwórczy: szkoły, przedszkola, żłobki, przestrzenie publiczne sprzyjające spotkaniom. Te obiekty będą planowane i budowane równolegle z powstawaniem osiedli, a nie dopiero po ich zasiedleniu,
 • stworzony zostanie plan bezkolizyjnych ścieżek rowerowych dla całego miasta, silnie powiązany z gminami ościennymi, który stworzy „System komunikacji rowerowej”,
 • zdefiniowane zostaną wymogi partycypacji inwestorów w budowie lub co najmniej pozyskaniu terenów pod infrastrukturę społeczną,
 • dla zmniejszenia ruchu samochodów w mieście wyznaczone zostaną tereny pod parkingi P&R na obrzeżach wraz z dostosowaniem systemu komunikacyjnego publicznej,
 • sukcesywnie poszerzane będą strefy dla pieszych w centrum miasta,
 • wskazane będzie miejsce pod budowę Aquaparku. Możliwe przykładowe lokalizacje to Staromieście Ogrody i teren Skarbu Państwa na Zwięczycy oraz okolice byłej strzelnicy na Staroniwie.
  .

Plany Zagospodarowania Przestrzennego w pierwszej kolejności będą opracowane dla:
.

 • obszaru pomiędzy ul. Podwisłocze a prawym brzegiem Wisłoka i mostem Zamkowym,
 • pozostałej części doliny Wisłoka z przeznaczeniem na rekreację, sport i „usługi czasu wolnego”,
 • otoczenia Lasku Słocińskiego – z przeznaczeniem jako miejsca do spacerów i rekreacji,
 • wzgórz nad ul. Spacerową na Zalesiu z przeznaczeniem na ogród botaniczny,
 • lewego brzegu Wisłoka przed mostem kolejowym z przeznaczeniem na funkcje publiczne służące rekreacji,
 • okolic Kopca Konfederatów Barskich wraz z rozległym otoczeniem,
 • Śródmieścia, Placu Wolności,
 • otoczenia tzw. Placu Balcerowicza,
 • terenów nowo przyłączonych osiedli.

MIASTO PRZYJAZNE DLA RODZINY

RZESZOWSKIE CENTRUM SENIORA

Utworzenie w Urzędzie miasta komórki koordynującej działania na rzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej oraz powołanie pełnomocnika ds. osób starszych.

Misją Rzeszowskiego Centrum Seniora będzie:

Cele te będą realizowane poprzez:

Inne cele Rzeszowskiego Centrum Seniora to:

Rozwój Srebrnej Gospodarki -tworzenie warunków do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych seniorów: usługi, produkcja, oferty pracy dla seniorów (w tym wolontariat).

Poszerzenie oferty kulturalnej dla seniorów – wzbogacenie oferty wydarzeń kulturalnych, koordynacja działań Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Spółdzielczych Domów Kultury na rzecz seniorów, rozwój oraz powołanie nowych Osiedlowych Klubów Seniora.

Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych seniorów oraz ich opiekunów poprzez:

 • reaktywowanie Poradni Geriatrycznej oraz Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Miejskim,
 • rozbudowa Zakładu Opieki Leczniczej (ZOL) dla osób wymagających długiej opieki i leczenia poszpitalnego,
 • utworzenie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy będącego wsparciem dla opiekunów czynnych zawodowo.

Zwiększenie o 150 % budżetu na działania senioralne.

RZESZÓW BEZ BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, powinny mieć możliwość powszechnego korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej. Odpowiedzią na ich potrzeby będzie Rzeszowski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami wyznaczający standardy, idee oraz kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej.

 

Powołanie Biura „Rzeszów bez barier”

 

Integracja Społeczna w tym edukacja włączająca i likwidacja barier architektonicznych – opracowanie, uchwalenie i konsekwentna realizacja programu likwidacji barier architektonicznych w instytucjach publicznych.

 

Opieka Środowiskowa – zwiększenie budżetu MOPS Rzeszów – zatrudnianie dodatkowych pracowników socjalnych oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami. Organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

MIASTO BEZPIECZNE DLA RZESZOWIANEK I RZESZOWIAN