RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

ZDROWY RZESZÓW

Recepta na zdrowie

SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

OTWARTA POLITYKA KULTURALNA MIASTA

Stypendia twórcze fundowane przez miasto.

Kulturalny Rzeszów on-line - promocja rzeszowskiej kultury poprzez transmisje on-line.

Rzeszów - kultura jest innowacją. Rozszerzenie oferty kulturalnej Rzeszowa:

Zwiększenie budżetu na kulturę.

Przy obecnym poziomie rozwoju miasta przesunięty zostanie środek ciężkości z inwestycji „twardych” na „miękkie”, w tym na kulturę.

Kultura otwarta na mieszkańców i twórców – zmiana sposobu zarządzania życiem kulturalnym miasta.

Konsultacje miejskiego budżetu kulturalnego z (NGO) działającymi w sferze kultury, kryterium wyboru będą wydarzenia najciekawsze, nie najlepiej formalnie napisane wnioski.

Zmiana procesu wnioskowania o dotację z budżetu miasta na organizację przedsięwzięć kulturalnych (uproszczenie wniosku, dwuetapowość).

Zmiana sposobu oceny wniosków: Urzędnicy ocenią formalną stronę wniosków, a do oceny merytorycznej zaproszeni zostaną niezależni, zewnętrzni eksperci.

Stworzona zostanie możliwość składania wniosków online – odpowiednia platforma/system. Zmienione zostaną zasady finansowania. Zwiększanie z roku na roku budżetu na kulturę, w ramach czego zostaną:

  • utworzone pracownie miejskie służące artystom oraz organizacjom działającym na rzecz kultury,
  • stworzony budżet, w ramach którego najzdolniejsi będą otrzymywać roczne stypendia artystyczne,
  • utworzone miejsca ekspozycji sztuki (np. specjalne galerie w parkach miejskich),

Wydział Kultury jako samodzielna jednostka organizacyjna w strukturach UM.

Powołana zostanie społeczna rada kultury jako ciało konsultacyjne w sprawach kultury w mieście, składające się z członków działających w Rzeszowie stowarzyszeń i fundacji oraz NGO działających w sferach kulturalno-artystycznych

Koniec z cenzurą kultury – polityka nie będzie ingerować w wolność słowa i wolność wyrazu.

Kontynuacja dobrych praktyk, które zostały zaniedbane w latach poprzednich i przywrócenie takich wydarzeń jak NoBorder Festival, Festiwal Przestrzeni Miejskiej czy Spartakiada, pamiętając o tym, że ciekawe wydarzenia kulturalne niosą za sobą nie tylko walory dla mieszkańców miasta, ale przyczyniają się do wzrostu tzw. turystyki weekendowej, która również zasila miasto ekonomicznie.

Rewizja istniejących wydarzeń kulturalnych i ich przyszłości. Niektóre, przestarzałe w swej formie wydarzenia zostaną zastąpione nowymi, ciekawszymi, lub zostaną wprowadzone zmiany i unowocześniona zostanie formuła tych dotychczasowych. Przykłady pomysłów na nowe wydarzenia: Festiwal Kultur Pogranicza, Kulturalny Rzeszów on-line – promocja rzeszowskiej kultury poprzez transmisje on-line, Kino na Kocykach – plenerowe kino letnie.

Mecenat kultury – aktywne zachęcanie przedsiębiorstw działających w mieście do tworzenia funduszy wspierających kulturę

Ochrona dziedzictwa kulturowego w mieście – poprzez zwiększenie budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Podjęte zostaną również działania w celu odzyskania przez Miasto Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Ochrona terenów poprzemysłowych i opuszczonych oraz ich konwersja w obiekty użyteczności publicznej (w tym – miejsca aktywności kulturalnej).

Aktywność oddolna jako najważniejszy element życia kulturalnego naszego miasta.

Rozwój kultury niszowej. Ułatwimy klubom muzycznym, kawiarniom “artystycznym” itp. funkcjonowanie poprzez możliwość współpracy z Estradą Rzeszowską i organizację wydarzeń kulturalnych pod jej egidą.

Autonomiczny “Dom Kultury”, zarządzany przez NGO a finansowany przez miasto – wspólne miejsce dla działalności kulturalnej NGO oraz indywidualnych twórców.

Estetyka miejska – zostanie wprowadzony system współpracy artystów z Miastem, tak aby nasze miasto zyskało nowy walor estetyczny – poprzez udostępnienie artystom np. ścian pod murale. Nie zapominając przy tym, że architektura to również sztuka prowadzone będą również konsultacje architektoniczne przy ważnych projektach miejskich, aby Rzeszów zyskał nie tylko funkcjonalność, ale także piękny wygląd.

Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego

W mieście brakuje nowoczesnego, dużego centrum kultury z salą koncertową na kilka tysięcy osób. Podejmę wysiłek w celu budowy takiego obiektu, na wzór NOSPR w Katowicach, NFM we Wrocławiu czy Filharmonii Szczecińskiej.

Bulwary jako miejsce aktywności kulturalnej – rzeszowski Hyde Park

Rozwój Bulwarów Rzeszowskich pod kątem nie tylko sportowo-rekreacyjnym ale także kulturalnym, na wzór Hyde Park w Londynie. Rewitalizacja sceny i dostosowanie jej do użyteczności kulturalnej (akustyka itp.).

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZESZOWSKIEJ TURYSTYKI

Sam Rzeszów ma ograniczone możliwości przyciągania turystów. Dlatego będziemy współpracować z gminami ościennymi, a szczególnie z Łańcutem. Będę promował powołanie lokalnej organizacji turystycznej Rzeszów – Łańcut, której celem będzie kreowanie i promowanie produktów pobytowych turystyki kulturalnej i festiwalowej, a także turystyki kongresowej. W tym kontekście liczę na otwartość ze strony G2A Areny, która podobnie jak lotnisko będzie dla nas ważnym partnerem.

Miasto opracuje, wdroży i zaoferuje nowe produkty turystyczne:

RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

ZDROWY RZESZÓW

Recepta na zdrowie

SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

OTWARTA POLITYKA KULTURALNA MIASTA

Stypendia twórcze fundowane przez miasto.

Kulturalny Rzeszów on-line - promocja rzeszowskiej kultury poprzez transmisje on-line.

Rzeszów - kultura jest innowacją. Rozszerzenie oferty kulturalnej Rzeszowa:

Zwiększenie budżetu na kulturę.

Przy obecnym poziomie rozwoju miasta przesunięty zostanie środek ciężkości z inwestycji „twardych” na „miękkie”, w tym na kulturę.

Kultura otwarta na mieszkańców i twórców – zmiana sposobu zarządzania życiem kulturalnym miasta.

Konsultacje miejskiego budżetu kulturalnego z (NGO) działającymi w sferze kultury, kryterium wyboru będą wydarzenia najciekawsze, nie najlepiej formalnie napisane wnioski.

Zmiana procesu wnioskowania o dotację z budżetu miasta na organizację przedsięwzięć kulturalnych (uproszczenie wniosku, dwuetapowość).

Zmiana sposobu oceny wniosków: Urzędnicy ocenią formalną stronę wniosków, a do oceny merytorycznej zaproszeni zostaną niezależni, zewnętrzni eksperci.

Stworzona zostanie możliwość składania wniosków online – odpowiednia platforma/system. Zmienione zostaną zasady finansowania. Zwiększanie z roku na roku budżetu na kulturę, w ramach czego zostaną:

  • utworzone pracownie miejskie służące artystom oraz organizacjom działającym na rzecz kultury,
  • stworzony budżet, w ramach którego najzdolniejsi będą otrzymywać roczne stypendia artystyczne,
  • utworzone miejsca ekspozycji sztuki (np. specjalne galerie w parkach miejskich),

Wydział Kultury jako samodzielna jednostka organizacyjna w strukturach UM.

Powołana zostanie społeczna rada kultury jako ciało konsultacyjne w sprawach kultury w mieście, składające się z członków działających w Rzeszowie stowarzyszeń i fundacji oraz NGO działających w sferach kulturalno-artystycznych

Koniec z cenzurą kultury – polityka nie będzie ingerować w wolność słowa i wolność wyrazu.

Kontynuacja dobrych praktyk, które zostały zaniedbane w latach poprzednich i przywrócenie takich wydarzeń jak NoBorder Festival, Festiwal Przestrzeni Miejskiej czy Spartakiada, pamiętając o tym, że ciekawe wydarzenia kulturalne niosą za sobą nie tylko walory dla mieszkańców miasta, ale przyczyniają się do wzrostu tzw. turystyki weekendowej, która również zasila miasto ekonomicznie.

Rewizja istniejących wydarzeń kulturalnych i ich przyszłości. Niektóre, przestarzałe w swej formie wydarzenia zostaną zastąpione nowymi, ciekawszymi, lub zostaną wprowadzone zmiany i unowocześniona zostanie formuła tych dotychczasowych. Przykłady pomysłów na nowe wydarzenia: Festiwal Kultur Pogranicza, Kulturalny Rzeszów on-line – promocja rzeszowskiej kultury poprzez transmisje on-line, Kino na Kocykach – plenerowe kino letnie.

Mecenat kultury – aktywne zachęcanie przedsiębiorstw działających w mieście do tworzenia funduszy wspierających kulturę

Ochrona dziedzictwa kulturowego w mieście – poprzez zwiększenie budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Podjęte zostaną również działania w celu odzyskania przez Miasto Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Ochrona terenów poprzemysłowych i opuszczonych oraz ich konwersja w obiekty użyteczności publicznej (w tym – miejsca aktywności kulturalnej).

Aktywność oddolna jako najważniejszy element życia kulturalnego naszego miasta.

Rozwój kultury niszowej. Ułatwimy klubom muzycznym, kawiarniom “artystycznym” itp. funkcjonowanie poprzez możliwość współpracy z Estradą Rzeszowską i organizację wydarzeń kulturalnych pod jej egidą.

Autonomiczny “Dom Kultury”, zarządzany przez NGO a finansowany przez miasto – wspólne miejsce dla działalności kulturalnej NGO oraz indywidualnych twórców.

Estetyka miejska – zostanie wprowadzony system współpracy artystów z Miastem, tak aby nasze miasto zyskało nowy walor estetyczny – poprzez udostępnienie artystom np. ścian pod murale. Nie zapominając przy tym, że architektura to również sztuka prowadzone będą również konsultacje architektoniczne przy ważnych projektach miejskich, aby Rzeszów zyskał nie tylko funkcjonalność, ale także piękny wygląd.

Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego

W mieście brakuje nowoczesnego, dużego centrum kultury z salą koncertową na kilka tysięcy osób. Podejmę wysiłek w celu budowy takiego obiektu, na wzór NOSPR w Katowicach, NFM we Wrocławiu czy Filharmonii Szczecińskiej.

Bulwary jako miejsce aktywności kulturalnej – rzeszowski Hyde Park

Rozwój Bulwarów Rzeszowskich pod kątem nie tylko sportowo-rekreacyjnym ale także kulturalnym, na wzór Hyde Park w Londynie. Rewitalizacja sceny i dostosowanie jej do użyteczności kulturalnej (akustyka itp.).

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RZESZOWSKIEJ TURYSTYKI

Sam Rzeszów ma ograniczone możliwości przyciągania turystów. Dlatego będziemy współpracować z gminami ościennymi, a szczególnie z Łańcutem. Będę promował powołanie lokalnej organizacji turystycznej Rzeszów – Łańcut, której celem będzie kreowanie i promowanie produktów pobytowych turystyki kulturalnej i festiwalowej, a także turystyki kongresowej. W tym kontekście liczę na otwartość ze strony G2A Areny, która podobnie jak lotnisko będzie dla nas ważnym partnerem.

Miasto opracuje, wdroży i zaoferuje nowe produkty turystyczne: